Споразумение за услуги

Дата на актуализация на последната версия [1 декември 2022 г.]
Дата на влизане в сила: [1 декември 2022 г.]

Това споразумение за услуги (наричано по-долу „това Споразумение“) цели да уреди вашите права и задължения и тези на AISWEI B.V. (Barbara Strozzilaan 101, 5e etage, kantoornummer 5.12, 1083HN Амстердам, Нидерландия, свържете се с нас на [service.EMEA@solplanet.net]), когато използвате Solplanet Cloud за корпорации (pro-cloud.solplanet.net), Solplanet Cloud за крайни потребители (cloud.solplanet.net) и нашето мобилно приложение „Solplanet“, „Ai-charging“, „isolar“ (общо наричани „Софтуер“) предоставени от AISWEI B.V. и други филиали (общо наричани „AISWEI“) и услуги (наричани „Съответни услуги“) предоставени от AISWEI чрез Софтуера. Преди да се регистрирате за Софтуера и Съответните услуги или преди да влезете в Софтуера за първи път с акаунта, предоставен ви от AISWEI, внимателно прочетете и напълно разберете това Споразумение. В частност, трябва да прочетете условията, маркирани в тъмно и подчертани (които може да ограничат вашите права или интереси, или може да освободят или намалят отговорността на AISWEI) внимателно и да потвърдите, че ги разбирате напълно и се съгласявате с тях. Ако отбележите „Прочетох и приемам споразумението за услуги“ и продължите, като щракнете върху бутона „Регистрация“ или „Вход“ при първото си регистриране или вписването в акаунта за Софтуера и Съответните услуги, ще се счита, че се съгласявате да приемете съдържанието на това Споразумение и то ще представлява действителен договор, който продължава да бъде законно обвързващ за вас и AISWEI.

1. Лиценз за софтуер и предоставяне на услуги


1.1 За целите на това Споразумение AISWEI ще ви предостави личен, без възможност за прехвърляне, неексклузивен, непостоянен и отменяем лиценз в рамките на срока на валидност на това Споразумение, за да ви позволи да използвате Софтуера с цел получаване на съответните услуги (наречен „Ограничен лиценз за софтуер“).

1.2 За целите на това Споразумение, Съответните услуги, предоставяни ви  от AISWEI, включват, но не се ограничават до: (1) позволяват ви да следите от разстояние станцията за енергиен запас чрез Софтуера; (2) предоставят ви информация, свързана с продуктите и услугите на AISWEI; (3) други услуги, които AISWEI решава да предостави понякога.

1.3 AISWEI има пълно право на тълкуване и вземане на решения относно типа, съдържанието, стандартите, времето, метода, местоположението и други аспекти на Софтуера, неговия лиценз и Съответните услуги. AISWEI има правото едностранно да променя, поправя или коригира всеки аспект на Софтуера, Съответните услуги или Ограничения лиценз за софтуера от време на време, или по едностранно решение по своя преценка да прекъсне или да прекрати завинаги предоставянето на Софтуера, Съответните услуги или Ограничения лиценз за софтуера, или каквато и да е част от тях, от време на време, или едностранно да прекрати това Споразумение понякога, като актуализира това Споразумение или чрез предварително писмено уведомление до вас, или по друг начин, разрешен от закона. Като се има предвид безплатният характер на Софтуера, Съответните услуги и Ограниченият лиценз за софтуера, AISWEI няма да носи никаква отговорност за каквито и да е въздействие или загуба, причинени ви от гореспоменатите промени, поправки, корекции, временно спиране, окончателно спиране или прекратяване. Трябва напълно да разбирате и приемате рисковете, които ви носят гореспоменатите условия, в противен случай не бива да се регистрирате или да влизате в профила, за да използвате Софтуера или Съответните услуги. Това не се отнася за щети, причинени от AISWEI умишлено или поради груба небрежност.

2. Такса

2.1 AISWEI временно няма да ви удължа никаква такса за предоставянето на Ограничен лиценз за софтуера и Съответните услуги. Следователно, AISWEI няма задължение да ви предоставя никакви сметки, фактури или помощ при деклариране на данъци. Въпреки това AISWEI има правото да анулира правилата за безплатни услуги и да променя предлагането на Ограничен лиценз за софтуера и Съответните услуги на платен принцип понякога, като актуализира това Споразумение или чрез предварително писмено уведомление до вас по друг начин, разрешен от закона, и в този случай, имате правото да откажете използването на каквито и да е платен софтуер или платена услуга, предоставена от AISWEI.

3. Правила за използване на софтуера и прекратяване на акаунта

3.1 Използването на Софтуера и Съответните услуги от ваша страна изисква самостоятелно да подготвите съответните крайни устройства и самостоятелно да носите отговорност за всички свързани разходи и такси (като например електричество и мрежови разходи).

3.2 Трябва подобаващо да пазите акаунта, който е създаден от вас или ви е присвоен, както и паролата, зададена от вас или предоставена от AISWEI, и да внимавате да не ги разкривате на неупълномощени трети страни. Ако не боравите правилно с информацията за акаунта и паролата, всякаква възникнала от това загуба ще бъде изцяло за ваша сметка и AISWEI няма да носи никаква отговорност.

3.3 Ако AISWEI ви позволи или вие имате намерение да споделите каквато и да е информация в Софтуера с трета страна, или да прехвърлите на трета страна каквито и да е права, които имате в Софтуера, вие винаги трябва да действате с повишено внимание. Всяка загуба, произтичаща от вашето споделяне или прехвърляне, ще бъде изцяло за ваша сметка, и AISWEI няма да носи никаква отговорност.

3.4 Вие трябва стриктно да се придържате към приложимите закони и регламенти, както и към изискванията, публикувани или актуализирани от AISWEI понякога. Не трябва да качвате никаква незаконна информация в каквато и да е форма в Софтуера и не трябва да нарушавате интелектуалната собственост или други законни права или интереси на трети страни чрез Софтуера. В случай на нарушение всяка загуба, произтичаща от вашето нарушение на този подпараграф, ще бъде ваша отговорност и вие трябва да освободите AISWEI от отговорност и да предоставите обезщетение за каквито и да е претенции от трета страна за загуби, щети или разходи от всякакво естество във връзка с това.

3.5 За да ви позволи да използвате Софтуера и да получавате Съответните услуги, AISWEI може да изисква от вас да предоставите различни видове информация, като вие трябва да гарантирате, че тази информация е вярна, точна и изчерпателна. Ако предоставената от вас информация е невярна, неточна или неизчерпателна, всички произтичащи от това загуби ще бъдат понесени единствено от вас, а AISWEI няма да носи никаква отговорност.

3.6 Изрично се съгласявате, че AISWEI може да ви представи реклами за пускане на пазара и популяризиране на продуктите и услугите на AISWEI, като изпрати маркетингов имейл до имейл адреса, който сте ни предоставили във връзка със сключването на това Споразумение. Ако сега или в бъдеще не желаете да получавате имейли с реклами от нас, можете да възразите срещу по-нататъшното получаване на имейли без никакви допълнителни разходи, освен основните такси за уведомяване, като ни изпратите имейл на [service.EMEA@solplanet.net].

3.7 Ако желаете да се откажете от това Споразумение в рамките на 14 дни от деня на сключването на това Споразумение или да прекратите своя акаунт, можете да подадете заявление за прекратяване до нас, като ни изпратите имейл на [service.EMEA@solplanet.net]. Ако вашата заявка за прекратяване е в съответствие с приложимите закони и регламенти и всички видове споразумения между вас и AISWEI, ние ще прекратим вашия акаунт в рамките на 48 часа след получаване на това уведомление. След прекратяването на акаунта ви ще анулираме Ограничения лиценз за софтуера, който сме ви предоставили, ще прекратим предоставянето на Съответните услуги и ще изтрием личните ви данни или ще ги анонимизираме съгласно закона.

4. Права на собственост

4.1 „Права на интелектуална собственост“ означава всички нематериални права и интереси, включително, но не само, тези, които се доказват или се включват в (1) каквито и да е софтуер, идея, дизайн, концепция, метод, процес, техника, уредба, изобретение, откритие или подобрение, включително всеки патент, патентно заявление, търговска тайна и технологична тайна; (2) каквото и да е авторско произведение, включително всяко авторско право, промишлен дизайн или морално право; (3) каквато и да е марка, или всяко подадено заявление за марка, търговско име, знак за услуга, търговски наименования и свързана с тях добра воля; (4) каквито и да е други собствени технологии или материали, в които съществуват подобни права по силата на или съгласно всеки закон и регламент в сила на всяко място на света; и (5) други права, включително име на интернет домейн, URL и друга идентифицираща информация.

4.2 Всички права на интелектуална собственост на софтуера и свързаните със софтуера и Съответните услуги (наричани „Съответни права на интелектуална собственост“) принадлежат на AISWEI. Съответните права на интелектуална собственост, които AISWEI ви позволява да използвате, се предоставят в съществуващото положение, и AISWEI не дава никаква изрична или подразбираща се гаранция относно Съответните права на интелектуална собственост (включително, но не само, гаранция за ненарушение, гаранция за пригодност за определена цел и така нататък). С изключение на Ограничения лиценз за софтуера, предоставен в това Споразумение, нищо в това Споразумение не трябва да се счита за предоставено, лицензирано или по друг начин предадено ви право или интерес в Съответните права на интелектуална собственост.

4.3 Всички материали (като протокол, доклад), данни, произведения, надграждания, подобрения, резултати от работа и правата и интересите към тях (включително, но не само, интелектуалната собственост), произтичащи от вашата употреба на Софтуера, Съответните услуги и Съответните права на интелектуална собственост или произтичащи от изпълнението на това Споразумение (наричани по-нататък „Производни права“) трябва да принадлежат на и да облагодетелстват безусловно AISWEI, без значение дали тази употреба или изпълнение нарушават това Споразумение, или не. AISWEI има ексклузивните права да прилага, регистрира, поддържа и налага Производните права. За тази цел вие трябва да осигурите необходимата помощ до степен, допустима от приложимите закони и регламенти, включително, но не само, безплатното предаване на Производните права на AISWEI.

4.4 Можете да използвате Софтуера само в рамките на Ограничения лиценз за софтуера, предоставен от това Споразумение. Без изричното съгласие на AISWEI не трябва да използвате Съответните права на интелектуална собственост и Производните права по какъвто и да е начин извън горепосочения обхват. По-конкретно не трябва да използвате Съответните права на интелектуална собственост и Производните права за цели, различни от това Споразумение. Не трябва да давате, лицензирате, предоставяте за използване, прехвърляте, установявате никакви обременяващи условия, унищожавате, повреждате или по друг начин нарушавате Съответните права на интелектуална собственост и Производните права. Без изричното съгласие на AISWEI не трябва пряко или косвено да предприемате никое от следните действия:

(1) деконструиране, обратно компилиране или декомпилиране на Софтуера, или опит да се открие неговият изходен код по друг начин;
(2) модифициране, актуализиране, подобряване, понижаване, намеса, унищожавани или по друг начин променяне на Софтуера – целия или частично;
(3) копиране и превеждане на Софтуера (с изключение на изтеглянето на Софтуера за целите на Ограничения лиценз за софтуера) или използване на Софтуера за вторична разработка за създаване на каквито и да било производни;
(4) предоставяне на копия или производни на Софтуера на трети страни по какъвто и да било начин;
(5) изтриване, променяне или добавяне на каквото и да е известие или знак за собственост на Софтуера.

4.5 AISWEI има право да проверява начина, по който използвате Съответните права на интелектуална собственост и Производните права, и ако установи неподходяща употреба, да поиска незабавно да я коригирате.

4.6 AISWEI няма да носи отговорност за обезщетение за Софтуера и Съответните права на интелектуална собственост и Производните права. Трябва да компенсирате и освободите AISWEI от всяка претенция, загуба, щета, разходи или такси, свързани със Софтуера и Съответните права на интелектуална собственост и Производните права, постъпили поради дължащи се на вас причини.

4.7 Ако AISWEI реши да преустанови временно или окончателно предоставянето на Софтуера, Съответните услуги или Ограничения лиценз за софтуера, или част от тях, AISWEI има право да поиска да изтриете или прехвърлите на AISWEI всички документи, файлове, данни и други материали, свързани със Софтуера и Съответните права на интелектуална собственост и Производните права. Освен това AISWEI има правото директно да предприема посочените действия за изтриване или прехвърляне във вашите устройства за съхранение или крайни устройства чрез технически мерки, и това Споразумение трябва да се счита за вашето изрично съгласие и разрешение за тези действия.

5. Съответни данни и лична информация

5.1 Съответните данни и информация, различни от вашите лични данни според европейския Общ регламент за защита на данните, ОРЗД, (наричани „Съответни данни“), генерирани от вашата употреба на Софтуера, Съответните услуги и Съответните права на интелектуална собственост, и всяко право и интерес, свързани със Съответните данни, съставляват Производни права и безусловно и свободно принадлежат и се употребяват в полза на AISWEI. AISWEI има правото, без вашето съгласие, да събира и, комерсиално или некомерсиално, използва, съхранява, споделя, разкрива и по всякакъв друг начин обработва съответните данни по начин, който счита за подходящ.

5.2 AISWEI се отнася сериозно към защитата на личните данни. Относно това как AISWEI ще обработва вашите лични данни вижте нашата Декларация за защита на данните на следната връзка: [https://oss-germany.aisweicloud.com/app_resouce/protect.html?language=en].

6. Отказ от отговорност

6.1 Поради ограниченията на технологията, зависимостта от мрежовата и друга инфраструктура, неизправността на вашето крайно устройство, възможни съществуващи външни злонамерени атаки, дефекти на услуги от трета страна, действия на правителствените органи, форсмажорни събития, евентуално нарушение на това Споразумение от ваша страна и други фактори, AISWEI може да не е в състояние напълно да гарантира автентичността, точността, пълнотата, актуалността и сигурността на предоставените информация и данни. Ще разберете напълно такъв риск и ще позволите на AISWEI да бъде освободена от каквато и да е отговорност, причинена поради грешка, неточност, пропуск, забавяне, разкриване или загуба на предоставените информация и данни, освен ако не е по друг начин уговорено от AISWEI или изисквано от закона.

6.2 Тъй като софтуерът и съответните услуги се предоставят от AISWEI безплатно, AISWEI не дава никаква изрична или подразбираща се гаранция за който и да е аспект на софтуера и съответните услуги. AISWEI се стреми с всички сили да улесни стабилната, устойчива и ефективна употреба на Софтуера и Съответните услуги, но AISWEI не може напълно да гарантира стабилността, устойчивостта, безгрешността, постигането на конкретни цели на Софтуера и Съответните услуги. Съгласявате се, че AISWEI ще бъде освободена от всякаква отговорност, причинена по този начин.

6.3 Ако е налице някаква загуба, причинена на AISWEI поради нарушаването на това Споразумение от ваша страна или нарушаването на законните права и интереси на AISWEI, AISWEI има правото да иска от вас обезщетение и всички други законно налични средства за правна защита. Гореизложената „загуба“ включва (но не се ограничава до) адвокатски такси, разходи за съдебни спорове, разноски за арбитраж, нотариални такси и други съответни разходи, направени от AISWEI за търсене на обезщетение или други средства за защита.

7. Разни

7.1 Правата, получени чрез условията на това Споразумение, са непрехвърляеми.

7.2 Формулирането, ефективността, тълкуването, прилагането, юрисдикцията и разрешаването на спорове по това Споразумение ще бъдат регламентирани от законите на Германия. В случай че сте търговец, ако има спор между вас и AISWEI по това Споразумение, AISWEI и вие имате право да подадете иск в компетентния съд, разположен на територията на седалището на AISWEI.

7.3 AISWEI си запазва правото да обновява или изменя това Споразумение от време на време. AISWEI ще ви изпрати известие за промяна по някой от следните начини: имейл, поща, телефонно известие, обществено обявяване или уведомление в рамките на софтуера. Ако не сте съгласни с променените условия на това Споразумение след получаване на известието за промяна, трябва незабавно да уведомите AISWEI в писмен вид и да спрете използването на Софтуера и Съответните услуги, в противен случай ще се счита, че сте приели измененията, които AISWEI прави по отношение на съответните условия на това Споразумение. Имайте предвид, че ако продължите да използвате Софтуера или Съответните услуги след получаване на известие за промяна, ще се счита, че сте приели измененията, които AISWEI прави в съответните условия на това Споразумение.

7.4 Ако имате въпроси, съвети или предложения по това Споразумение, можете да се свържете с AISWEI, като изпратите имейл на [service.EMEA@solplanet.net].